Pulli Cosy VoKuHila

Artikelnummer: 80377
Pulli Cosy, Vokuhila Rückseite mit Knopf und Schlitz